Generalforsamling 2020 i Beder-Malling Vinterbadeklub

Mandag 2. Marts 2020 kl. 19.30

Midgårdens Fælleshus, Byagervej 181, 8330 Beder

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Bestyrelsens beretning  

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år og budget for det kommende år

4) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring: §4.1 ændres fra ’Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem’ til følgende: ’Alle, der går ind for foreningens formål og er fyldt 15 år, kan blive medlem’. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jonna Toft (to år), Benny Bjerregaard (to år) og Martin Adler Petersen (to år). Alle tre genopstiller, men andre interesserede er også meget velkomne til at stille op. Jens Møller Bay-Johansen og Thomas Alexandersen er ikke på valg. – Valg af to suppleanter. I øjeblikket er det Vivi Dybdal og Liselotte Knagaard.


7) Valg af revisor og revisorsuppleant

I øjeblikket er det Freja Laustsen og Lise Koefoed-Nielsen.

8) Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes senest 17. februar 2020 til formand Jonna Toft, jonnatoft@gmail.com.

Stemmeret har de medlemmer, der har betalt kontingent og er fyldt 16 år.

Der vil blive serveret lidt brød og ost.

Vel mødt.

/Bestyrelsen BEDER-MALLING VINTERBADEKLUB