Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Beder- Malling Vinterbadeklub – 2022

TID: Søndag den 28 august kl 19.00
STED: Midgårdens Fælleshus, Byagervej 181, 8330 Beder
TilmeldingKLIK HER
 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referant
  2. Bestyrelsens beretning V / Benny
  3. Fremlæggelse af forenings regnskab for det foregående år og budget for det kommende år V / Thomas. På den ekstra ordinære generalforsamling i maj 22, blev der godkendt nye vedtægtsændringer, med hensyn til regnskabs år og sæsonperiode, der vil derfor ved denne generalforsamling, være regnskab for det første halv år af 2022.
  4. Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen: Forslag skal være formanden i hænde seneste søndag den 14 august
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse:  

På valg er:
Thomas Alexandersen
Jens  Bay Johansen                    

Suppleanter
Liselotte Knagaard 
Henrik S.  Mathorne
 6. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Freja Laustsen 
Suppleant Verner Lynge

7. Oplæg om det Kommende Projekt ” Havhuset”
Projektgruppen omkring Havhuset, forventer at være så langt fremme, at de sammen med Arkitekt Christina Bennedbæk vil gennemgå skitser og  3d-animation.
 
8. Evt.

Der bliver serveret kaffe, the, øl, vand og lidt godt

Mange hilsner
Bestyrelsen, Beder Malling Vinterbadeklub