Referat – GENERALFORSAMLING I BEDER-MALLING VINTERBADEKLUB 2023

GENERALFORSAMLING I BEDER-MALLING VINTERBADEKLUB

2023

ONSDAG DEN 30 AUGUST KL. 20.00

MIDGÅRDENS FÆLLESHUS, BYAGERVEJ 181, 8330 BEDER

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Verner Lynge
Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Referent: Jonna Toft
Fremmødte: Der er 5 fra bestyrelsen, en dirigent og tre medlemmer til stede – i alt ni personer.

2. Beretning v. formanden
Vi startede med 40 medlemmer – nu er vi 115. Uden faciliteter. Men vi har de ’selvforanstaltede’ bænke og grundejerforeningens badebro. Vi har især medlemmer fra lokalområdet, men også fra Viborg, Aabenraa og Sjælland! Det er formentlig folk, der har sommerhus her, og som ønsker at bade og bruge sauna her.

Mobilsauna: Vores tidligere udlejerfirma svigtede os – og vi måtte i al hast finde en anden sauna og en anden fast udlejer. Men den gamle sauna var også slidt. Vi fandt en større og nyere – og dén var dejlig og tiltrak endda nye medlemmer. Men den gav også andre problemer: Den er sværere at transportere for os, for den kræver stort kørekort.

Problematikken med Naturstyrelsen om at få lov at sætte en sauna på p-pladsen hen over vinteren er uændret. Vi har igen ansøgt om tilladelse til først og fremmest blot at stille saunaen på p-pladsen fra fredag til søndag hver anden weekend, og endnu bedre: At stille den der fra oktober til april. Men hverken med hensyn til den ene eller den anden løsning er de til at stikke eller prikke i: Vi har fået et klart nej til at udvide tiden, hvor saunaen står på p-pladsen.

Den problematik ændrer sig ikke, når vi køber vores egen sauna – et projekt som bestyrelsen arbejder med. Men det vil føre til bedre økonomi i klubben. Den nye sauna er desværre nødt til at være så lille, at flest muligt kan transportere den. Den skal jo køres derned og hentes samme dag. Måske skal vi tænke i længere saunaåbningstid med en lille sauna.

Statistik:
2019, fra september til december: 181 gange har et medlem brugt saunaen.
I 2020, som var coronapræget, blev saunaen brugt 103 gange af et medlem.
2021: I efteråret blev saunaen brugt af et medlem 71 gange.
I 2022 fra januar til december, 14 saunaweekender: 286 brugere.
2023, januar-april, 5 saunaweekender: 192 brugere.
Vi har gennemsnitligt 7 saunaweekender pr. forår/efterår.

Bestyrelsen er dybt engageret i arbejdet, og dem, der også er med i Havhusgruppen, har virkelig mange møder og en del arbejde. En stor tak til Thomas og Jonna – I har brugt noget af sommeren på at skrive ansøgninger om penge til Havhuset.
Vi har – især pga. Havhuset – været vidt omkring, også geografisk, og besøgt andre vinterbadeklubber, Kystdirektoratet i Lemvig, Aarhus Kommunes fritidsafdeling m.fl., ligesom vi har haft besøg af bl.a. Lokale og Anlægsfonden.
Bestyrelsens opgaver er beskrevet i medlems-facebook-gruppen.

Klubben kan ikke leve uden de frivillige. Tak til Lise-Lotte og Martin – og flere andre – for boller og god serveringer søndag morgener. Og for gode morgener i Fiskehuset og for saunaweekender med saunakørsel, åbne- og lukkevagter mv.

Jonna, Martin og Jens har valgt at gå ud af bestyrelsen nu, efter at bestyrelsen har været næsten uændret siden klubbens start for 5,5 år siden. Martin fortsætter med at være saunafrivillig og bage boller… Og Jonna fortsætter i Havhusgruppen. Jens stiller op som suppleant og står fortsat for vores hjemmeside og nyhedsbreve. Vi har heldigvis gode folk, der stiller op til de ledige pladser.

Arrangementer: Vi har haft en 5 års fødselsdag med præsentation af Havhus-skitserne og med Jonnas ’kagepersoner’. Og vi har haft Midvinter, hvor Gitte fik Treforken. Og nystårsbobler med Arnes samosaer – og For fulde Sejl.

Kommunikation: Vi har en del forskellige kanaler: Vi har en lukket Facebook-gruppe kun for medlemmer. Og en åben gruppe med ca. 700 medlemmer. Så er der projektgruppe for Havhuset, bestyrelsesgruppe, hjemmeside for BMV og et nyhedsbrev. Vi håber, vi får informeret alle ordentligt, men vi har stadig brug for foldere til ekstern brug og for skilte til saunaen. Det arbejdes der på.

Styregruppen for Havhuset – Thomas, Jonna og Benny samt vores rådgiver, arkitekt Christina – Her går arbejdet også støt fremad.

For nylig er der oprettet en Crowdfunding for at samle penge til at købe en mobilsauna for. Vi har valgt Aarhus Kommunes platform og samarbejder med de rådgivere, platformen har. Der er lige nu indsamlet 6500 kr. Men vi skal op på 30.000 kr inden 15. oktober – for ellers får vi ikke nogen af pengene: Så får hver enkelt giver sine penge retur.
Henrik og Thomas arbejder på at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om det. Hvis nogen af jer har kontakter, der kunne være interesserede i at støtte os, så send dem endelig linket til crowdfundingen.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget v. kasserer Thomas Alexandersen
Regnskab: – se vedlagte.
Det er værd at notere sig at:
– Regnskabsåret er omlagt, så det nu følger vinterbadesæsonen. Vi sluttede på 113 medlemmer.
– Vi har fået 36.300 kr i kontingentindtægter.
– Vi har fået 3886 kr fra OK Benzin, sponsorat.
– Vi har tjent 800 kr på saunabilletter til folk, der ikke er medlem.
– Gebyrer til banken fylder næsten 2000 kr. Desværre indgår der et rykkergebyr – dét har vi fået styr på sidenhen.
– Vi har opsagt mobilepay – for det nye medlemssystem kører på anden vis med betalinger.
– Udgifter til møder: ca. 1300 kr til BMV og ca. 2000 kr til Havhusgruppen. Det sidste skyldes ture ud i landet, bl.a. til møde med Kystdirektoratet i Lemvig, og det koster i benzin mv.
– Saunaudgifter: 40.950 kr – dertil kommer udgifter til brænde mv. Så det kostede i alt ca. 42.500 kr at have sauna i det omfang, vi havde i sidste sæson.
– Vi havde indtægter for 40.986 kr i alt – og udgifter for 51.751 kr. Derfor er der et underskud på 10.765 kr. Vi har kort og godt ikke indtægter, der svarer til udgifterne.
– Da regnskabsåret sluttede, var der 50.707 kr i banken – det er vores aktiver. Egenkapitalen er krympet med ca. 10.000 kr i sæson 2022-23.

Med andre ord: Vi får ikke en fornuftig driftsøkonomi, før vi har vores egen sauna. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi skal have købt en sauna. Så vil driftsunderskuddet kunne vendes til et overskud. Derfor er der brug for flere penge – og vi vil flere ting samtidig. De kommer under forslaget til budget.

Forslag til budget: – se vedlagte
Situationen er, at:
– Vi ønsker at eje en sauna fremfor at leje, for det holder ikke, at vi kører med driftsunderskud. Vi vil gerne fortsætte med at have saunaweekender for ikke at miste momentum i medlemsudviklingen. Men måske kan der spares ved at droppe en weekend eller to i september/oktober.
– Havhuset: Vi er i en fase, hvor projektudviklingen begynder at koste penge. Hos de fleste puljer og fonde skal vi vise, at vi selv putter noget i bøtten – der kræves en egenfinansiering. Derfor vil vi gerne øremærke 30.000 kr til projektudvikling af Havhuset.

Vi skal altså finde nogle penge. Derfor:
– Vi foreslår en kontingentstigning på 50 kr – fra 350 til 400 kr.
– Vi har søgt DGI og DIF’s Foreningspulje om 40.000 kr til indkøb af mobilsauna.
– Vi har fået tilsagn om, at vi kan låne 40.000 kr fra Jomsborgs Lånekasse til mobilsauna-køb. De skal betales tilbage med 10.000 kr pr år over 4 år.

Det er desuden værd at bemærke, at:
– Vi har fået Conventus medlemssystem, og det koster noget til licenser – ca. 1860 kr.
– Der er afsat 18.000 kr til 6 saunaweekender i efteråret – og desuden holder vi en start-weekend, som der allerede er betalt for.
– Vi er i gang med at købe beach-flag til brug ved fællesbadning, saunaweekender mv.
– I alt er der budgetteret med udgifter for 162.210 kr – og et planlagt minus på resultatet på 36.960 kr. Det er penge, der kan tages fra kassebeholdningen.

Dirigenten gør opmærksom på, at foreningen med dette budget nærmer sig et niveau, hvor man kan blive teknisk insolvent. Han hejser et rødt flag, som betyder, at bestyrelsen skal være opmærksom og reducere omkostninger, hvor det er muligt. Det gælder med andre ord om at købe den sauna hurtigst muligt.
Kasserer og formand gør opmærksom på, at bestyrelsen reviderer budget løbende gennem året, og at man naturligvis vil tage konsekvenserne, hvis der ikke kommer penge ind fra hverken crowdfunding eller Foreningspuljen.
(Kommentar fra referenten: To dage efter generalforsamling er der desuden søgt 50.000 kr fra Fællesrådet til indkøb af mobilsauna).

Der stemmes specifikt om kontingentstigning: Vedtaget.

Regnskab og budget godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Thomas Alexandersen, kasserer
Jens Bay Johansen udtræder af bestyrelsen og stiller op som suppleant
Martin Adler udtræder af bestyrelsen og forsætter som aktiv bollebager og saunaoptænder
Jonna Toft udtræder af bestyrelsen og fortsætter i styregruppen for Havhuset.

Følgende blev valgt:
Thomas Alexandersen: Genvalgt for 2 år.
Henrik Mathorne (tidligere suppleant): Valgt for 2 år.
Tina Anderson: Valgt for 1 år.
Rea Holbech: Valgt for 1 år.

Suppleanter:
Liselotte Knagaard – genvalgt
Jens Bay Johansen valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Freja Laustsen ønsker ikke genvalg. TAK til Freja, – hun har været med til at sætte styr på sagerne.
Som revisor blev valgt: Jonna Toft
Som revisorsuppleant: Verner Lynge genvalgt.

7. Eventuelt
Sidste nyt om Havhuset v. Jonna:
Vi står stadig i en situation, hvor vi skal have optimeret skitserne til Havhuset, så huset bliver mindre, men gerne med de samme funktioner. Det kræver penge – og dem er vi i gang med at søge.
Når vi har fået tegnet huset lidt om, kan vi sende en ansøgning til Kystdirektoratet og til grundejeren, Naturstyrelsen, og indlede en mere specifik dialog med Kommunen. Herefter vil der komme en periode på 10 måneder, før vi får svar fra Kystdirektoratet – og i mellemtiden skal vi sikkert rette nogle ting til. Først derefter kan selve projekteringen gå i gang.

Det er et kæmpestort projekt, og det kunne være dejligt, om vi kunne få noget hjælp et sted – fx af kommunen. Det er jo et hus, der bliver til gavn for alle, ikke bare vores medlemmer.
Lige nu søger Thomas og jeg penge i stor stil til projektudviklingen. Vi håber, det lykkes at få nogle penge hjem, så vi kan komme videre med det.

Verner Lynge afsluttede med at sige, at vi skal passe på ikke at brænde ud – så skal vi komme og bede om hjælp, inden det sker. Dét gælder alle frivillige i klubben: Dem, der har for meget, skal få det sagt, så der kan findes en løsning. Og dem, der gerne vil lave en opgave, må meget gerne melde sig. Både blandt de saunafrivillige og i Havhusgruppen er der plads til flere.

Underskrevet af:
Dirigent Verner Lynge:
Formand Benny Bjerregaard: